Παραδοτέα BISC-E

February 22, 2024

Παραδοτέα: Ο φάκελος των παραδοτέων θα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Σύντομη περιγραφή της καινοτομίας (μέγιστη έκταση: 150 λέξεις)
 2. Εισαγωγή και επεξήγηση της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της βιωσιμότητας [μέγιστη έκταση: 500 λέξεις/1 σελίδα Α4, συμπεριλαμβανομέων εικογραφήσεων (προεραιτικά)]
 3. Τεχνική επεξήγηση της καινοτομίας [μέγιστη έκταση: 2 σελίδες Α4, συμπεριλαμβανομένων εικονογραφήσεων (προεραιτικά)], όπου θα περιλαμβάνονται:
  -Διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος ή σχηματική απεικόνιση μιας διαδικασίας
  -Ισοζύγια μάζας

-Τα υλικά βιολογικής βάσης που χρησιμοποιούνται

-Εκτίμηση της χρήσης ενέργειας των διεργασιών

 1. Περιγραφή των θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων [μέγιστη έκταση: 2 σελίδες Α4, συμπεριλαμβανομένων εικονογραφήσεων (προεραιτικά)], όπου θα περιλαμβάνονται:                                                                                                                                                                     -Κύκλος ζωής προϊόντος / αλυσίδα πόρων διαδικασίας

-Ροές εισόδου, εξόδου και υπολειπόμενες ροές

-Σύγκριση με συμβατικό προϊόν ή διαδικασία (εάν υπάρχει)

 1. Οικονομική βιωσιμότητα της καινοτομίας [μέγιστη έκταση: 2 σελίδες Α4, συμπεριλαμβανομένων εικονογραφήσεων (προεραιτικά)], όπου θα περιλαμβάνονται
  -Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου με εξήγηση

-Ανάλυση SWOT

-Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αγοράς και ανάλυση κόστους-οφέλους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δημιουργία της παρουσίασης (ppt file) θα δοθούν στις ομάδες μετά την εγγραφή τους. Η νικήτρια ομάδα που θα διαγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα κλιθεί να παρουσιάσει την ιδέα της με χρήση ψηφιακού υλικού (βίντεο) στην αγγλική γλώσσα. Η ευρωπαϊκή διοργάνωση παρέχει εκπαίδευση για τη δημιουργία βίντεο, υποστήριξη και κατευθυντήριες οδηγίες για την ομαλή διεξαγωγή του ευρωπαϊκού τελικού.