Στρατηγική συνεργασία ΕΜΠ και ΣΕΧΒ για την αειφόρο χημεία και βιοχημεία στην Ελλάδα

June 28, 2023

Αφορμή της στρατηγικής συνεργασίας ΕΜΠ – ΣΕΧΒ αποτελεί το έργο IRISS, που δρομολογεί τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αειφορίας των χημικών, των υλικών και των διεργασιών παραγωγής τους ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού τους.

Αθήνα,  28 Ιουνίου 2023

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), ως ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τεχνολογικού Βάθρου για την Αειφόρο Χημεία SusChem Greece και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ως ιδρυτικό μέλος και διαχειριστής του SusChem Greece, υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης  & Συνεργασίας (ΜΣΣ) με σκοπό να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας, που εξειδικεύονται στους επιστημονικούς τομείς της χημείας και της βιοχημείας.

Το ΜΣΣ αποτυπώνει την κοινή πρόθεση των δύο φορέων να συμβάλουν στη μετάβαση της ελληνικής χημικής βιομηχανίας στην εποχή της αειφορίας, μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης χημικών ουσιών, υλικών και προϊόντων που θα είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και αειφόρα για το περιβάλλον (Safe and Sustainable by Design, SSbD). Επίσης, με τη συγκεκριμένη συμφωνία οι δύο πλευρές εκφράζουν την κοινή βούλησή τους να δώσουν λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας, να συμβάλουν περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Όχημα σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί το SusChem Greece, ως το εθνικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Βάθρου SusChem.

Το μνημόνιο που υπογράφηκε από τον Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθ. Ανδρέα Μπουντουβή και τον Πρόεδρο του ΣΕΧΒ κ. Αρμόδιο Γιαννίδη σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΕΜΠ προβλέπει, μεταξύ άλλων, μια σειρά δράσεων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων, όπως η από κοινού συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, η δημιουργία ομάδων εργασίας και πρωτοβουλιών με τη συνεργασία των μελών των δύο εταίρων, η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, η ανάπτυξη δικτύων με άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς και η επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς.

Αφορμή της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών αποτελεί το έργο IRISS, που δρομολογεί τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αειφορίας των χημικών, των υλικών και των διεργασιών παραγωγής τους ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού τους. Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή Στρατηγική στα Χημικά για την Αειφορία (CSS) και εκμεταλλεύεται τη γεωγραφική διασπορά και την εντοπιότητα των εθνικών τεχνολογικών βάθρων, όπως το SusChem Greece. Η συνεργασία εκτείνεται στην ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τα Προηγμένα Υλικά 2030 (ΑΜΙ2030), μια πρωτοβουλία, που επισημαίνει και προάγει τον κεντρικό ρόλο των υλικών σε όλες τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική καθώς και στη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τις Διεργασίες για τον Πλανήτη (A.SPIRE, Process4Planet), που αποσκοπεί στη μετάβαση σε μια κυκλική και κλίμα-θετική βιομηχανία.

Τέλος, οι δύο φορείς θα συνεργαστούν στη συγγραφή και την ενεργοποίηση της Όδευσης Μετάβασης (δηλαδή, του οδικού χάρτη μετάβασης) της ελληνικής χημικής βιομηχανίας στην εποχή της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής αειφορίας.

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής δήλωσε: «Το ΕΜΠ, ως διαχειριστής του Ελληνικού Βάθρου για την Αειφόρο Χημεία, SusChem Greece, ενώνει δυνάμεις με τον ΣΕΧΒ για να προωθήσει συνέργειες μεταξύ των δύο πλευρών που αποσκοπούν στην υπεύθυνη μετάβαση της ελληνικής χημικής  βιομηχανίας στην εποχή της αειφορίας και για να συνεισφέρει στον συντονισμό σχετικών προσπαθειών Ευρωπαϊκής εμβέλειας.  Κεντρικός στόχος είναι η διάχυση της καινοτομίας στις χημικές ουσίες, στα υλικά και στα προϊόντα της χημικής βιομηχανίας και των συνδεόμενων αλυσίδων αξίας. Η μέσω και αυτής της συνεργασίας προσέγγιση του ΕΜΠ με τη βιομηχανία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ιδρύματος για την ουσιαστική σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με την παραγωγή, προς όφελος κυρίως των νέων μηχανικών και συναφώς της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Αρμόδιος Γιαννίδης τόνισε: «Ο ΣΕΧΒ ως ιδρυτικό μέλος του SusChemGreece και πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC), αλλά και ως ο εθνικός εκπρόσωπος της ελληνικής χημικής βιομηχανίας έχει προτεραιότητα να παρέχει στα μέλη του την απαιτούμενη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στη χημεία και στη βιοχημεία, σε επιστημονικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των μελών του και των αλυσίδων αξίας στις οποίες εντάσσονται αυτά, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχημένη εμπορική εκμετάλλευση της καινοτομίας στις ουσίες (substances), στα υλικά (materials) και στα προϊόντα (articles/products) που παράγονται από τα μέλη του, καθώς και στις διεργασίες παραγωγής τους. Παράλληλα, επιδιώκει να μεταφέρει τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των μελών του στους σχηματισμούς έρευνας και καινοτομίας της Ευρώπης, με στόχο τη διαμόρφωση προγραμμάτων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους φορείς, προς εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών».

Ο Καθηγητής Αντώνης Κοκόσης, Διευθυντής της ερευνητικής μονάδας IPSEN του ΕΜΠ και Πρόεδρος του SusChem Greece επεσήμανε τα εξής: «Η αειφορία είναι η μεγάλη πρόκληση της εποχής. Χρειάζεται ως μηχανικοί να σχεδιάσουμε ξανά τα εργοστάσια και τα προϊόντα μας ώστε να μπορούμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο αειφόρο. Σήμερα εγκαινιάζεται μία σημαντική πρωτοβουλία με τη Χημική Βιομηχανία και το Πολυτεχνείο, σημαντική με την έννοια ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών εκπροσωπεί 900 εταιρίες από τις οποίες το 98% είναι μικρομεσαίες. Επομένως μία βοήθεια από έναν φορέα σαν το Πολυτεχνείο για να αναπτύξει τα προϊόντα του μέσα σε αυτές τις κατευθύνσεις της αειφορίας, είναι σημαντική. Πιστεύουμε ότι θα ευδοκιμήσει μέσα από πρακτικά και πραγματικά αποτελέσματα και φιλοδοξούμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα δούμε αυτά τα αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον».

Στην τελετή υπογραφής του μνημονίου παραβρέθηκαν ο Γραμματέας του SusChem Greece Δρ Στέλιος Μπίκος, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΧΒ κ. Αλέξανδρος Κατραούζος και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΧΒ κ. Παναγιώτης Σκαρλάτος.

Σχετικά με τον ΣΕΧΒ 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1994 από τις 28 μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών προϊόντων στην Ελλάδα. Είναι πλήρες μέλος του CEFIC (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Χημικής Βιομηχανίας) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, από την ίδρυσή του τον Ιούνιο του 1994. Μέλη του ΣΕΧΒ είναι κλαδικοί Σύνδεσμοι του ευρύτερου χώρου της χημικής βιομηχανίας, με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα μέλη του ΣΕΧΒ, των οποίων το επιχειρηματικό αντικείμενο είναι ομοειδές, δύνανται να συγκροτήσουν με απόφαση του Δ.Σ. ομάδες με στόχο να ενδυναμώσουν την εκπροσώπησή τους σε ειδικά θέματα της δραστηριότητάς τους, ανεξάρτητα μεν από τις δράσεις του Συνδέσμου αλλά υπό την αιγίδα και την υψηλή εποπτεία του. https://haci.gr/profil/

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ.Aλέξανδρος Κατραούζος Αντιπρόεδρος ΣΕΧΒ, Καθ. Ανδρέας Μπουντουβής Πρύτανης ΕΜΠ, Αρμόδιος Γιαννίδης Πρόεδρος ΣΕΧΒ,  Καθ.  Αντώνης Κοκόσης  Πρόεδρος SusChem Greece ΕΜΠ, Παναγιώτης Σκαρλάτος Γενικός Δ/ντής ΣΕΧΒ και Δρ Στέλιος Μπίκος Γραμματέας SusChem Greece. 

 

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Καθ. Αντώνης Κοκόσης  Πρόεδρος SusChem Greece ΕΜΠ, Aλέξανδρος Κατραούζος Αντιπρόεδρος ΣΕΧΒ, Καθ. Ανδρέας Μπουντουβής Πρύτανης ΕΜΠ, Αρμόδιος Γιαννίδης Πρόεδρος ΣΕΧΒ,  Δρ Στέλιος Μπίκος Γραμματέας SusChem Greece και Παναγιώτης Σκαρλάτος Γενικός Δ/ντής ΣΕΧΒ.

 

O Καθ. Ανδρέας Μπουντουβής Πρύτανης ΕΜΠ και ο Αρμόδιος Γιαννίδης Πρόεδρος ΣΕΧΒ.